Jo Hoffberg in Warsaw

<ENG BELOW>

W kwietniu zapraszamy na kolejną odsłonę warsztatów z cyklu
In Warsaw”. Przygotujcie się na taneczny rollercoarster,
bo mamy dla Was unikatowe zajęcia z niesamowitą⭐ Jo Hoffberg! ⭐

🔥Koncepcja

To nie będą zwykłe warsztaty – to podróż przez świat ruchu, muzyki, rytmów i spontaniczności. Wyjątkowa, autorska formuła prowadzenia zajęć przez Jo skupia się na pracy nad własnym ciałem, oraz łączy w sobie elementy authentic jazz i lindy hop. Patrzymy na taniec holistycznie!

🔥Instruktorka

Dlaczego Jo Hoffberg? Przede wszystkim dlatego, że Jo zalicza się do ścisłego grona najwybitniejszych tancerek na naszym globie! Poza tym, jest artystką w każdym wymiarze, choreografką i co dla nas najistotniejsze edukatorem tańca i kultury swingowej z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli ktoś do tej pory nie miał okazji pracować z Jo, ma szansę to teraz zmienić 🤩

🔥Misja

Chcemy budować charakter naszej społęczności przez podkreślenie indywidualności. Na zajęciach z Jo będziemy pracować nad własnym stylem, eksplorować ruch, z którym nasze ciało czuje się najlepiej oraz otrzymamy narzędzia, które pozwolą Wam szukać w tańcu siebie, zamiast być kopią instruktorki.

🔥Organizacja

Pracujemy w dwóch grupach, dla mniej i bardziej doświadczonych tancerzy. Zaręczamy, że każda z nich będzie wymagająca, a ich kameralny rozmiar zapewni wszystkim uwagę instruktorki. Każda z grup będzie miała do dyspozycji 6 godzin zajęć, po 5h zajęć w blokach głównych oraz 1h master class przed sobotnią imprezą.

Wydarzenie ma charakter kameralny, chcemy się skupić na warsztacie tanecznym oraz przybliżyć Wam sylwetkę artystki, która nas odwiedza. W piątek spotykamy się, żeby pogadać o kulturze, muzyce i tańcu, z którego czerpiemy tak wielką radość. Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały okazję lepiej się poznać oraz posłuchać Jo, która opowie o swojej historii, początkach, wyzwaniach w tańcu oraz kulturze swingowej. To dobra okazja, żeby zainspirować się jej taneczną drogą👏 Zachęcamy wszystkich do odwagi i zadawania pytań! W sobotę zapraszamy Was na potańcówkę z muzyką na żywo i konkursem solo.

📅 Termin: 12-14.04.2024
🕐 Czas zajęć: 6h w sobotę i w niedzielę
🍷 Piątek: spotkanie uczestników i rozmowa z Jo
🎉Sobota: impreza z muzyką na żywo
🏁Rejestracja: 10.02.2024 o 18:00

==CENY==

🐣 Early bird: 390 zł | do 17.02❗
🦆 Regualr bird: 450 zł
💃 Impreza z muzyką na żywo + masterclass: 60 zł
🍺 Impreza z muzyką na żywo: 40 zł

Więcej szczegółów wkrótce!
Zajrzyjcie też na FB i IG.

<ENG>

We would love to invite you to the next edition of the „In Warsaw” workshop series. Get ready for a dance rollercoaster, because we’ve got some unique classes with the amazing⭐ Jo Hoffberg! ⭐

🔥Concept

These won’t be your average workshops – it’s a journey through the world of movement, music, rhythms, and spontaneity. Jo’s unique, original approach to teaching focuses on working with your own body and combines elements of authentic jazz and lindy hop. We’re looking at dance holistically!

🔥Instructor

Why Jo Hoffberg? Primarily because Jo is among the elite dancers globally! Besides, she’s an artist in every sense, a choreographer, and most importantly for us, a dance and swing culture educator with years of experience. If someone hasn’t had the chance to work with Jo yet, now’s your chance to change that 🤩

🔥Mission

We want to build the character of our community by emphasizing individuality. In Jo’s classes, we’ll work on our own style, explore movements that feel best to our body, and receive tools that will allow you to find yourself in dance, instead of being a copy of the instructor.

🔥Organization

We’re working in two groups, for less and more experienced dancers. We guarantee that each will be challenging, and their intimate size will ensure everyone gets attention from the instructor. Each group will have 6 hours of classes, with 5 hours in main blocks and 1 hour master class before the Saturday party.

The event is meant to be intimate; we want to focus on the dance workshop and bring you closer to the artist visiting us. On Friday, we meet to talk about culture, music, and the dance from which we draw so much joy. Workshop participants will have the opportunity to get to know each other better and listen to Jo talk about her history, beginnings, challenges in dance, and swing culture. It’s a great chance to be inspired by her dance journey👏 We encourage everyone to be brave and ask questions! On Saturday, we invite you to a dance party with live music and a solo competition.

📅 Date: April 12-14, 2024
🕐 Class time: 6h on Saturday and Sunday
🍷 Friday: Hangout with Jo
🎉Saturday: Party with live music
🏁Registration: February 10, 2024, at 18:00

==PRICES==

🐣 Early bird: 390 PLN | until February 17❗
🦆 Regular bird: 450 PLN
💃 Party with live music + masterclass: 60 PLN
🍺 Party with live music: 40 PLN

More details coming soon!
Check out our FB and IG.